Aktualizacja Palette CAD 9.01

Zapoznaj się z aktualizacjami wprowadzonymi do najnowszej wersji programu Palette CAD.

• Obok dodatkowych ścian dostępne są teraz typy: ściana wewnętrzna i przedścianka.
• Ściany wewnętrzne i przedścianki wczytuje się z paska menu „Wstaw”.
• Ściany wewnętrzne i przedścianki mogą otrzymać wnęki i przepusty.
• Ścianki czołowe ścian wewnętrznych i wnęk mogą automatycznie otrzymać front i okładzinę ścienną.
• Przedścianki mogą automatycznie otrzymać przerwę w okładzinie podłogowej i okładzinie ścian umieszczanych za nimi.
• Przedścianka może dostosować się do znajdującego się z tyłu ukosu dachu.
• Przy przesuwaniu lub modyfikacji przedścianki lub ściany wewnętrznej okładzina podłogowa i ścienna dostosowują się.
• Ułatwiono uzupełnienie swobodnego ciągu ścian: Ściany ustawia się zawsze od strony wewnętrznej lub zewnętrznej.
• Fronty ścian nie są już oznaczane jako „lewe/prawe” tylko jako „wewnętrzny/zewnętrzny” albo „A/B”.
• Wprowadzenie wartości dla dowolnego ciągu ścian z kątem wewnętrznym zostało opracowane ponownie i teraz jest dużo bardziej intuicyjne.
• Dowolny ciąg ścian, tak jak pomieszczenie inteligentne, może automatycznie generować kamery w narożnikach.
• Z menu „Wstaw” usunięto inteligentną listwę cokołową, obecnie dostępną jako obiekt w katalogach.
• W podglądach Expose widoczny jest rozmiar grafiki, nazwa widoku i wybrany rodzaj wizualizacji.
• Do uzupełnienia wizualizacji na kartce dostępne są strzałki, linie oraz kształty geometryczne, takie jak prostokąty, trójkąty i okręgi.
• Widoki, bitmapy, teksty i kształty geometryczne mogą automatycznie dostosowywać się do siebie na karcie.
• Dodatkowo dostępna jest siatka do ustawiania na karcie.
• Widoki można ustawiać poprzez ustawienie 2 punktów.
• Jest to praktyczne np., gdy widok frontu ma zostać ustawiony do rzutu.
• Ustawieniami wstępnymi zarządza się centralnie, w jednym oknie dialogowym.
• Jakość (rozdzielczość) dla obliczonych widoków również zostaje przeniesiona z ustawień wstępnych, a nie jak dotąd ze stosowanej drukarki.
• Układ strony można zapisać jako szablon.
• Istnieje możliwość wykreślenia i zapisania ramki projektowej.
• Wykreślone ramki projektowe mieszczą się jednak tylko na kartach, dla których zostały wykreślone.
• Dotychczasowe parametrowe ramki projektowe, dostosowujące się do karty, są dostępne nadal.
• Bitmapy mogą zawierać również obszary przezroczyste i półprzezroczyste (np. do znaków wodnych).
• Exposé można zapisać w formacie PDF.
• Przy zapisie do PDF można wybrać strony, które mają zostać zapisane.
• Wszystkie zdefiniowane w projekcie widoki (rzuty, fronty, kamery) można wybrać z menu i wstawić do Exposé.
• Fronty można połączyć automatycznie i ręcznie w rozwinięcia ścian.
• Ogólnie poprawiono jakość wizualizacji graficznej w Exposé.
• Ustawienia w menu kontekstowym zostały rozmieszczone w sposób bardziej przejrzysty.

Zarządzanie katalogami
• Jeżeli katalogi zainstalowane są na wielu napędach (np. lokalnie i na serwerze), napędy widoczne są teraz w wyborze obiektów (tak jak było to wcześniej w przypadku wyboru materiałów).
• Dostępne są katalogi materiałów i obiektów, zawierające łącza internetowe.
• W ten sposób można teraz, poprzez ten link, wczytać i zainstalować katalogi, które nie są dostarczone przez Palette CAD, tylko np. przez producenta.
• Aktualizacja katalogów przez Cloud.
• Katalogi obiektów i materiałowe można automatycznie na bieżąco aktualizować przez internet.
• Do tego celu służy manager aktualizacji, wyszukujący w tle nowe katalogi, dla których użytkownik ma licencję, na Palette Web Server i pobierający te katalogi.
• Manager aktualizacji można uaktywnić przez plik / aktualizacje i przez pasek zadań Windows.
• Generalnie katalogi można oczywiście jak dotychczas instalować i aktualizować przez DVD i program instalacyjny.
• W przypadku drzwi teraz zawsze stosowany jest punkt wstawiania, pasujący do wybranego wpisu wartości (wymiar zewnętrzny, wymiar konstrukcji surowej lub górna szerokość skrzydła drzwi)
• Przy automatycznym pomiarze drzwi pomiar dostosowywany jest do wybranego rodzaju wprowadzania wymiaru.
• Pomiary zostały przetworzone całkowicie i teraz są znacznie wydajniejsze, szybsze i prostsze w obsłudze.
• Istnieje zarządzanie stylami pomiarów.
• Style pomiarów można zmienić globalnie dla całego rysunku.
• Przy wymiarowaniu określa się skalę, dzięki czemu rozmiar wymiarów można ustawić we współrzędnych karty zgodnie z normą.
• Automatyczne wymiarowanie rysunków stało się prostsze i szybsze.
• Obiektom można przyporządkować dla automatycznego pomiaru typ pomiarów (np. wymiar zewnętrzny lub oś środkową).
• Funkcja pomiar została opracowana ponownie i można ją teraz obsługiwać znacznie szybciej, mniejszą liczbą kliknięć.
• W aksonometrii można teraz zmierzyć również długości i kąty na płaszczyznach w pomieszczeniu.
• Dostępne jest nowe menu „Szkic”.
• „Szkic” ma osobną licencję, jako moduł funkcyjny. Menu „Szkic” objęte jest również automatycznie licencją w przypadku dotychczasowej licencji „Palette CAD 2D”.
• Funkcja „Szkic” zastępuje wiele funkcji z dotychczasowego programu dodatkowego „Palette CAD 2D” i jest ściśle zintegrowana z projektem 3D.
• Szczególną cechą funkcji „Szkic” jest to, że umożliwia kreślenie i konstruowanie w projekcie, jak na karcie.
• Tak jak w programach 2D, kolejność obsługi jest odwrotna w stosunku do obiektów 3D: Najpierw wybiera się funkcję, taką jak przycinanie, a następnie stosuje ją do elementów rysunku.
• Grubości linii można ustawić w mm.
• Grubość linii jest jednak stosowana tylko przy wydawaniu danych (Exposé, ciśnienie). W samym projekcie linie widoczne są zawsze jako cienkie.
• Dostępne są elementy 2D, takie jak linia, linia dowolna, krzywik, wielolinia, prostokąt, okrąg, łuk, elipsa, łuk elipsy z różnymi użytecznymi metodami konstrukcji.
• Elementy 2D można przycinać, wydłużać, dzielić, edytować i łączyć w wielolinie.
• Dostępne są linie pomocnicze 2D.
• Narożniki można fazować, zaokrąglać i ścinać.
• Ciągi linii utworzone w funkcji „Szkic” można zamienić na obiekty 3D: wytłoczenie, płyta i płyta meblowa.
• W aksonometrii występuje bardzo praktyczna funkcja „Ustawienie aksonometrii”.
• Po kliknięciu płaszczyzny w aksonometrii, funkcja tak obraca aksonometrią, że płaszczyzna ustawiona jest dokładnie w płaszczyźnie rysunku.
• W ten sposób istnieje możliwość konstruowania na tej płaszczyźnie. Ustawienie działa więc jak układ współrzędnych użytkownika dla konstrukcji 2D.
• Z krawędzi obiektów 3D można wyprowadzić obiekty 3D, aby zastosować te elementy np. dla konstrukcji 2D.
• Wizualizacja projektu w rzucie i we froncie może zostać jako całość przekształcona na rysunek 2D w celu edycji rysunku i np. opracowania stylów linii.
• Wizualizację w perspektywie i aksonometrię można przekształcić w rysunek 2D, co pozwala na edycję pojedynczych linii.
• W rodzajach wizualizacji „Wizualizacja krawędzi” i „Model siatki drucianej” dostępne są nowe rodzaje wizualizacji dla elementów 2D.
• Dostępny jest rodzaj wizualizacji, w którym obiekty 3D są wyszarzone i nie mogą zostać wybrane.
• Istnieje rodzaj wizualizacji, w którym widoczne są tylko elementy 2D.
• Kreślenie możliwe jest w oknach wizualizacji: rzut, front i aksonometria. W perspektywie kreślenie nie jest możliwe.
• Dostępne są nowe funkcje chwytania „punkt styku”, dzięki którym styczne mogą być złapane przy krzywych 2D.
• Linie stosowane dotychczas w Palette CAD są teraz liniami 3D i można je układać dowolnie w pomieszczeniu, a nie tylko na jednej płaszczyźnie.
• W Palette CAD występują teraz dwa typy linii: linie 2D i linie 3D.
• Szrafowanie.
• Kreskowania stosuje się w menu „Szkic”.
• Przy szrafowaniu określa się skalę, dzięki czemu rozmiar kreskowania można ustawić we współrzędnych karty zgodnie z normą.
• Dostępne jest teraz zarządzanie profesjonalnymi stylami szrafowania.
• Do stylów szrafowania należą wzory liniowe, wzory dowolne i bitmapy.
• Kreskowania można ustawiać w projekcie i skalować.
• Możesz tworzyć własne style szrafowania.
• W aksonometrii kreskowania mogą być układane również na płaszczyznach w przestrzeni.

Import i eksport
• Import DXF oraz DWG został całkowicie przetworzony i teraz można wczytać całe rysunki warsztatowe 2D z wymiarami i szrafowaniem.
• Zaimportować można formaty DWF (Design Web Format) oraz DGN (Microstation).
• Eksport 3D został rozszerzony o formaty DXF oraz Collada.
• Poprawiono wydawanie danych dla drukarki 3D w formacie STL.
• Dostępny jest eksport do PDF.
• Eksport 2D filtruje podwójne linie.
• Eksport 2D DXF można połączyć z zewnętrznymi programami 2D w taki sposób, aby program automatycznie otwierał się z zaimportowanym plikiem DXF.
• Import planów architektonicznych w formacie BIM (ifc) z programów architektonicznych kompatybilnych z BIM został rozszerzony o nowe elementy i udoskonalony.

Bryły podstawowe
• Prostopadłościan może zostać teraz wczytany również jako kanał prostokątny.

Operacja „Odejmowanie”
• Odejmowanie obiektów zostało poprawione i działa teraz również w wielu przypadkach, które wcześniej nie były możliwe.

Palette Cloud
• Dostępna przestrzeń dyskowa i całkowity okres zapisu zależy od wybranej umowy serwisowej Palette CAD.
• Obsługiwane są również serwery Proxy.
• Palette Play / pomieszczenia wirtualne / gogle 3D.
• Eksport pomieszczeń wirtualnych stał się szybki i pozwala tworzyć jeszcze lepszą, fotorealistyczną jakość.
• W aktualnym stanie rozwoju produktu pomieszczenia, które nie są widoczne dla kamery, nie otrzymują jednak oświetlenia.
• Kamerę można ustawić w taki sposób, aby zawsze tworzyła panoramę zewnętrzną, przy której kamera zawsze obraca się wokół określonego obiektu (obróć kamerę o punkt widzenia).
• Inaczej niż w przypadku Palette CAD 8, podczas obliczeń eksportu w Palette Play, w Palette CAD nie można dalej pracować.

Urządzenia sanitarne
• Katalogi ARGE Neue Medien, niemieckiego przemysłu SHK, są teraz tak, jak katalogi obiektów i materiałów automatycznie indeksowane w tle.
• Artykuły sanitarne w formacie ARGE otrzymały nowy kontroler obiektów.
• Po wybraniu artykułu sanitarnego, w kontrolerze obiektów wyświetlane są właściwości artykułu.
• Przez ten kontroler obiektów można wykonać animacje, takie jak otwieranie drzwi.
• Do każdego typu obiektu artykułów sanitarnych (format ARGE) można poprzez listę edytowalną przypisać rodzaj pomiaru dla pomiaru automatycznego.

Płytki i kamień naturalny
• Zakładka „Płytki” nazywa się teraz „Układanie”.
• Dzięki temu lepiej widać, że zamieszczone tam narzędzia mogą posłużyć również do układania płyt z kamienia naturalnego albo parkietu.
• Dla wzoru układania „Posadzka w pasach” dostępne są teraz pasy o różnej szerokości płytki.
• W przypadku wzorów płytek można zablokować rozmiar płytki, dzięki czemu przy zmianie płytki / materiału ustawiony rozmiar płytek nie zostaje zmieniony.
• Przy automatycznym układaniu szyn narożnych, prócz szyn ogólnych istnieje teraz możliwość wyboru produktów różnych producentów.
• Nowe przedścianki i ścianki wewnętrzne generują automatycznie luki w strefie układania ściany umieszczonej z tyłu i posadzki.

Technika meblowa
• Płyta meblowa została opracowana w całości na nowo i ma teraz nowoczesny interfejs użytkownika.
• Płyta wyświetlana jest w podglądzie 3D.
• Procesy obróbki można kliknąć bezpośrednio w podglądzie.
• Dostępne stało się swobodne frezowanie.
• Kontury frezu mogą być eksportowane i importowane, a dzięki temu stają się łatwiejsze w obróbce.
• Nieaktywne procesy obróbki można ukryć.
• Łączniki, obok otworów i programu CNC, mogą teraz tworzyć również zagłębienia i wpusty.
• Materiały płyt o grubości „0” nie zmieniają grubości płyty przy wyborze.
• W managerze płyt widoczna jest teraz również grubość płyt.
• Drukowanie bezpośrednie i drukowanie karty danych bezpośrednio z płyty meblowej stało się ponownie dostępne.
• Krawędzie i procesy obróbki krawędzi oraz kierunek usłojenia rysowane są w widoku płyty.
• Przyporządkowanie narzędzi CNC z dodatkowymi parametrami CNC jest teraz możliwe dla każdej obróbki.
• Można wybrać punkt początkowy frezowania (również w środku elementu konturu).
• Jeżeli tekst warsztatowy jest zajęty, fakt ten jest oznaczany w interfejsie użytkownika przez wykrzyknik.
• Można teraz zmieniać ustawienie płyty meblowej.
• Wymiary i kąty dla każdej obróbki można teraz pobrać z projektu.
• Odjęcie prostopadłościanu z płyty meblowej rozpoznawane jest teraz jako zagłębienie prostokątne.
• Dostępny jest nowy podział inteligentny z jednoczesnym podziałem wysokości i szerokości.
• Podział frontu i wyposażenia wewnętrznego można połączyć ze sobą w taki sposób, że zmiany będą stosowane automatycznie.
• Dostępne są nowe inteligentne obiekty do wbudowania, zastępujące dotychczasowe obiekty-wypełniacze.
• Inteligentne obiekty do wbudowania mogą sterować procesem wymiany i proponują tylko obiekty, których wymiana jest uzasadniona.
• Inteligentne obiekty do wbudowania mogą również zawierać ukosy, dzięki czemu można je stosować w szafach narożnych i szafach pod ukosami dachu.

Piec kaflowy i kominek
• Istnieje możliwość kalibracji wielkości kafli.
• Dzięki temu można dostosować kafle do grubości fug innych niż standardowe 6 mm.
• Rozmiar kafli można dokładnie ustawić, jeśli są różne od wymiarów standardowych.
• Kalibracją kafli steruje manager kafli w menu „Dodatki”.
• Dla tej funkcji wymagana jest licencja techniki piecowej.
• Katalogi „piece i kominki” od wersji 19 obsługują funkcję kalibracji.

Uprość obiekt
• Dostępna jest operacja „Uprość obiekt”, dzięki której można stopniowo zmieniać liczbę płaszczyzn obiektu.
• Uprość obiekt dostępne jest w menu „Dodatki”.

Drobniejsze ulepszenia
• Dostępne są jednostki m, cale i stopy jako jednostka wprowadzania oraz jednostka pomiaru.
• W przypadku funkcji obmurowania można teraz również ręcznie wybierać ściany, które mają zostać uwzględnione w obmurowaniu.
• Przy wysyłaniu projektu mailem można zmienić nazwę projektu.
• W edytorze dostępna jest nowa funkcja „Zszywanie”, za pomocą której można zestawić niepasujące segmenty we wnętrzu obiektów.

Ramka projektowa
• Dotychczasowa możliwość wstawiania przy wydruku ramki projektowej zniknęła.
• Ramki projektowe można teraz wstawiać tylko w Exposé.
• W zamian za to rozszerzono możliwości ramki projektowej, a utworzenie własnej ramki stało się prostsze.